فرآخوان
 
 

فصلنامه نداي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

فراخوان اشتغال در شرکت ثمین گستر کارمانیا

 

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات زنان

 

  فراخوان پذيرش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش علوم پزشكي

 
     

 
تقویم روز
 
 


چهارشنبه
مرداد 1397

24


August 15, 2018

 
     

 
وضعیت آب و هوای تبریز
 
 

 
     

 
اوقات شرعی تبریز
 
 

 
     

 
سیمای فرزانگان
 
 

 
     
دكترصومي، رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز: اجرای کتاب تعرفه، اقدامی ارزشمند در جهت صیانت از حقوق بیماران وجامعه خدوم پزشکی است.
 
شرح وظایف
 
 

جایگاه تشكِیلاتِی روابط عمومِی


1- روابط عمومِی هر دستگاه زِیر نظر مستقِیم بالاترِین مقام آن دستگاه اداره مِی شود .
2- مسئول روابط عمومِی ، حداقل مشاور رئِیس دستگاه بوده و حكم او مستقِیماً توسط رئِیس دستگاه صادر مِی شود .
3- مسوول روابط عمومِی در شوراِی برنامه رِیزِی ِیا بالاترِین شوراِی تصمِیم گِیرندة ِی دستگاه شركت مِی نماِید و لازم است تمامِی اطلاعات مورد نِیاز در اختِیار اِیشان قرار گِیرد.
4- سازمان امورادارِی و استخدامِی كشور موظف است با هماهنگِی وزارتخانه ها ودستگاه هاِی اجراِیِی در جهت تحقق مصوبات اِین آئِین نامه ، تشكِیلات مناسب روابط عمومِی را تنظِیم و تصوِیب نماِید .

وظاِیف اساسِی روابط عمومِی

1- تحلِیل و تشرِیح ارزش ها ، وِیژگِی ها ، دِیدگاه ها ، برنامه رِیزِی هاِی دستگاه ذِی ربط از طرِیق :
1-1- همكارِی با مطبوعات ، رادِیو و تلوِیزِیون ،
2-1- فعالِیت هاِی انتشاراتِی و تبلِیغِی ،
3-1- مشاركت در برگزارِی مجالس ، گردهمائِی ها و نماِیشگاه هاِی داخلِی ،
4-1- مشاركت در برگزارِی مجالس و نماِیشگاه هاِی خارجِی ،
5-1- ساخت فِیلم و تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
2- همكارِی و مشاركت در تبلِیغات عمومِی كشور در رابطه با مقولات فرهنگِی، اجتماعِی و اقتصادِی از طرِیق ،
1-2- شركت در مجامع ، ستادها ، كمِیته هاِی وِیژه برگزارِی مراسم و مناسبت ها .
2-2- كمك به مراكز و دستگاه هاِی فرهنگِی و تبلِیغِی كشور در چهارچوب فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط .
3-2- توجِیه مسوولان رسانه ها و ائمةِی جمعه و جماعات به منظور دست ِیابِی سرِیع به سِیاست ها و خط مشِی هاِی دولت و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط .
4-2- جمع آورِی و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالِیت ها ،اقدامات ، طرح ها و برنامه هاِی دستگاه مربوطه به منظور تنظِیم سِیاست هاِی خبرِی و تبلِیغاتِی و اجراِی طرح هاِی انتشاراتِی و آماده نمودن اذهان عمومِی از طرِیق :
1-3- حضور در جلسات مهم دستگاه ذِی ربط و ارتباط مستقِیم و مستمر با مسئولِین
2-3 - حضور در گردهماِیِی ها و سفرهاِی داخلِی وخارجِی ،
3-3- درِیافت گزارش فعالِیت ها ، طرح ها و برنامه هاِی دواِیر مختلف دستگاه ذِی ربط 4-3- جمع آورِی هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نِیاز
5-3- برقرارِی ارتباط مستقِیم با مردم و رسانه هاِی خبرِی
4- تهِیه طرح تِیپ تبلِیغاتِی در مورد پروژه ها و سِیاستها دستگاه ذِی ربط
5- فراهم آوردن زمِینه تفاهم متقابل مردم و مسئولِین از طرِیق :
1-5- برگزارِی مصاحبه با وساِیل ارتباط جمعِی
2-5- برگزارِی ملاقات عمومِی
3-5- برپاِیِی سخنرانِی ها
4-5- سفرها ، بازدِیدها و ملاقات ها
6- اِیجاد حسن رابطه بِین كاركنان و مسوولِین دستگاه مربوطه از طرِیق برقرارِی جلسات داخلِی
7- تهِیه و تدوِین اخبار ، بِیانِیه ها ، اطلاعِیه ها ، آگهِی ها و پِیام هاِی دستگاه مربوطه و ترتِیب دادن نشر و انعكاس آن در رسانه هاِی جمعِی
8- بررسِی مطالب مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی و مجامع عمومِی در رابطه با فعالِیت هاِی دستگاه مربوطه به منظور اطلاع رسانِی ، انعكاس به مسوولِین و درصورت لازم پاسخگوِیِی به آن ها
9- نظارت و اجراِی امور انتشاراتِی دستگاه ذِی ربط
10- انجام امورخطاطِی و طراحِی در زمِینه هاِی تبلِیغاتِی و انتشاراتِی
11- اِیجاد اداره كتابخانه و آرشِیو اطلاعاتِی و مطبوعاتِی
12- انجام تبلِیغات داخلِی در حوزه دستگاه مربوطه
13- بررسِی دِیدگاه ها و سنجش افكار عمومِی در چهارچوب وظاِیف محول در ارائة نتاِیج حاصله به مسئولِین دستگاه به منظور اتخاذ روش هاِی اجراِی مطلوب و تدوِین طرح ها و برنامه ها
14- تهِیة عكس ، اسلاِید و فِیلم از فعالِیت هاِی دستگاه مطبوع و اِیجاد آرشِیو سمعِی و بصرِی
15- انتشار عملكرد دستگاه ذِی ربط
16- مشاركت و برنامه رِیزِی جهت برگزارِی سمِینارها ، كنفرانس ها ، نماِیشگاه ها و مِیهمانِی هاِی رسمِی
17- تحلِیل محتواِی مطبوعات كشور در خصوص فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
18- انجام ساِیر امورِی كه برحسب ضرورت از طرِیق بالاترِین مقام دستگاه ذِی ربط جهت اقدام ، ابلاغ مِی گردد.

 


 
     
 
وبدا
 
   
     

 
آخرین شماره ماهنامه
 
 

 
     

 
پیوندهای دانشگاه
 
 
سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
     

 
آمار بازدیدکنندگان
 
 
بازدیدهای امروز :171
تعداد کل بازدیدها :3242226