جهت دیدن  اخبار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سایت

www.tbzmed.ac.ir

مراجعه فرمایید


باتوجه به درج اخبار واطلاعات روابط عمومی در صفحه اصلی سایت دانشگاه لطفا جهت رویت وقرائت اخبار به www.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایید

تاریخ درج : 1394/8/30 خوانده شده : 1672