جلسه هماهنگی وآمادگی درحوادث وبلایا بیمارستانهای استان  تشکیل یافت


                          به گزارش روابط عمومی فوریتهای پزشکی استان: جلسه باحضور دکتر تقی زادیه معاون درمان، دکتر نجفی معاون غذا ودارو، دکتر عبادی قائم مقام معاون درمان، دکتر رجائی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان وکارشناسان EOCدانشگاه ومسئولین ستادی دانشگاه وهمچنین روسای بیمارستانهای استان ودبیران کمیته بحران این بیمارستانها در سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان تشکیل یافت.
    در ابتدای جلسه دکتر رجائی ضمن عرض خیر مقدم ،مواردی راجع به اهمیت مدیریت بحران در بیمارستانها و نیازمندیهای این مراکز را اراده فرمودند .وی  درادامه ازتفاهم نامه مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان با شهرداری تبریز در واگذاری سوله های ورزشی در سطح شهر تبریز خبرداد و افزود این سوله ها جهت افزایش ظرفیت وپاسخگویی در بحرانها می باشد وبا نظر ریاست دانشگاه هربیمارستان مسئول تجهیز و نگهداری آن می باشد.
درادامه دکترتقی زادیه دستورتکمیل وارسال فایل بروزشده چارت مدیریت بحران ولیست تیم واکنش سریع خود را تا پایان وقت اداری به معاونت درمان و یک نسخه هم بهEOC دانشگاه صادرنمودند.
    دکترنجفی اقدامات  وتمهیدات انجام شده توسط معاونت غذاودارورا درمواقع بحران راتشرح نمودند.
    دکترعبادی توضیحات اجمالی در مورد آسیب پذیری بیمارستانها وراههای کاهش آسیب پذیری را بیان نمودند و نتایج کلی ارزیابی بیمارستانها در بلایا (HSI) که توسط EOC دانشگاه درسطح بیمارستانهای تبریز انجام یافته ودرحال انجام درشهرستانهامی باشد راارائه دادند.درادامه ازلیست  پیشنهادی برای دپو دارویی وغذایی برای بحران خبرداد و تمامی بیمارستانها راملزم به تهیه آن نمودند.
تاریخ درج : 1394/6/11 خوانده شده : 1329