کارگاه دو روزه آموزشی جراحی لاپاروسکوپی در سرطان های کولورکتال از 31 مرداد ماه لغایت 1شهریور
باحضور پروفسورProf.dr.asogluازبیمارستان Livترکیه به همت گروه جراحی عمومی دانشگاه و معاونت تحقیقات دانشکده پزشکی درحال برگزاری است. دکتر شهریارهاشم زاده مدیرگروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی درخصوص این کارگاه گفت: باتوجه به افزایش میزان بیماریهای کانسر روده وکلون درکشور و دراستان ما طی 5 سال گذشته و همچنین با توجه به عوارض عمل های جراحی باز دراین بیماریها ؛ در جهت کمک به دانشگاه و همچنین بیماران در جهت کاهش طول درمان و عوارض ناشی از عمل جراحی باز ، نحوه انجام جراحی لاپاراسکوپی بمدت دور روز برای کلیه رزیدنت های جراحی عمومی آموزش داده میشود. گفتنی است یک مورد عمل نیز با حضور این استاد و شرکت کنندگان انجام خواهد شد.
تاریخ درج : 1394/6/1 خوانده شده : 1254