بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) 
 
 
 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز: دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به همراه رئیس دانشگاه دکتر صومی روز پنجشنبه 29 مرداد 94 از طرح توسعه بیمارستان (ساختمان دیالیز) و پروژه جدید اورژانس مرکز بازدید نمودند و از میزان پیشرفت پروژه ابراز رضایت نمودند
تاریخ درج : 1394/5/31 خوانده شده : 1865