برگزاري جلسه آموزشي كودك سالم در شبكه مراغهجلسه آموزشي كودك سالم با موضوع کودکان دارای مشکل تکاملیو تکمیل در شبكه مراغه تشكيل شد.
به گزارش وب دا به نقل از روابط عمومي مراغه ، اين جلسه كه توسط واحد سلامت خانواده و جمعيت در دو گروه و براي گروه هدف پزشکان مراکز بهداشتی درمانی برگزار شد ،  هدف از برگزاری ان اجرای دقیق برنامه در خصوص کودکان دارای مشکل تکاملی بود .

تاریخ درج : 1390/12/24 خوانده شده : 1302